ΡΟΜΒΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό τόπο (εφεξής «Site») της εταιρίας «ΡΟΜΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ»). Χρησιμοποιώντας αυτό το Site, εκδηλώνετε την αποδοχή σας των όρων και προϋποθέσεων αυτού. Αν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Site αυτό, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των φωτογραφιών, σχεδίων, διαγραμμάτων, σημάτων, εικόνων και κειμένων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού προγράμματος που διατίθενται σε αυτό ή μέσω αυτού, εν όλω ή εν μέρει, προστατεύεται ή/και είναι κατοχυρωμένο από τους Ελληνικούς Νόμους περί Σημάτων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τις Διεθνείς Συμβάσεις και όλα τα σχετικά δικαιώματα έχουν επιφυλαχθεί.

Το romvos.gr έχει κατοχυρωθεί ως domain name προς χρήση της εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Η εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι κατοχυρωμένη στο Bιομηχανικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του Site (όπως τα δεδομένα που αφορούν λογιστικά τεχνικά θέματα, νομοθεσία, κλαδικός τύπος) πιθανώς να είναι ιδιοκτησία τρίτων προμηθευτών. Τα κατοχυρωμένα ως σήματα ονόματα χρησιμοποιούνται πληροφοριακά χωρίς καμία πρόθεση παραβίασης των επ’ αυτών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται στους χρήστες η αναπαραγωγή, ανατύπωση, διανομή, δημοσίευση, πώληση, μεταβίβαση, τροποποίηση κατά οποιονδήποτε τρόπο ή η δημιουργία παράγωγων έργων ή η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένου που διατίθεται σε αυτά ή μέσω αυτού του Site με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ ή/και των τρίτων προμηθευτών.

Οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω του Site μπορεί να παρουσιάζεται και να τυπώνεται για την προσωπική σας, μη-εμπορική χρήση μόνο και δεν μπορεί να σταλεί σε newsgroups, mail lists ή ηλεκτρονικά bulletin boards ή οπουδήποτε χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ.

Για να ζητήσετε άδεια ή συμπληρωματική πληροφορία για τα θέματα αυτά παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Διαχειριστής Πνευματικών Δικαιωμάτων,
ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ
Λεωφόρος Θρακομακεδόνων αριθμός 22Α και Π. Λέκκα,
ή γράψτε στο e-mail: mmars@romvos.gr

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Site της ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ προέρχονται από εμπορικές πηγές και θεωρούνται ότι είναι αξιόπιστες. Παρόλα αυτά η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ και οι τρίτοι προμηθευτές και διανομείς της δεν παρέχουν καμία εγγύηση σχετικά με το υλικό που παρέχεται στο Site, το οποίο παρέχεται εξ’ ολοκλήρου χωρίς χρέωση και «ως έχει». Τα λογιστικά τεχνικά θέματα & η νομοθεσία υπόκεινται σε αλλαγές, προσαρτήσεις και ακυρώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συνεπώς, οι αναγνώστες είναι υπεύθυνοι να επαληθεύσουν τη βασιμότητα σε κάθε ατομική περίπτωση με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ δεν δηλώνει ούτε εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, βασιμότητα ή καταλληλότητα για ειδικούς σκοπούς των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site της και στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους αποποιείται των εγγυήσεων και δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών ή εκ του νόμου εγγυήσεων ποιότητας, εμπορευσιμότητας ή καλής εκτέλεσης των πληροφοριών ή υπηρεσιών, που βασίζονται στο νόμο ή στην εμπορική πρακτική ή στα συναλλακτικά ήθη.

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου του Site της που τοποθετήθηκε από τους χρήστες, κατά οποιονδήποτε χρόνο, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο. Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με περιεχόμενο που τοποθετήθηκε στο Site της από τους χρήστες, το οποίο είναι αντίθετο στα χρηστά ήθη ή είναι προσβλητικής ή δυσφημιστικής φύσεως.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που τυχόν θα προκληθεί από την εμπιστοσύνη που ο χρήστης έδειξε σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω του Site της ή οποιασδήποτε κατά παραπομπή σελίδας (linked site) ή από οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην ανανέωση των δεδομένων στις ιστοσελίδες της.

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ και τα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι και εκπρόσωποί της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν ευθύνονται για ζημιές που προκαλούνται ή ιούς που προσβάλλουν τα εξαρτήματα των υπολογιστών ή άλλη ιδιοκτησία των χρηστών λόγω της πρόσβασης, χρήσης ή προσπέλασης του Site της ή οποιασδήποτε κατά παραπομπής σελίδας, ή λόγω «κατεβάσματος» (downloading) από το χρήστη υλικού, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, οπτικών ή ακουστικών δεδομένων από το Site της ή άλλη κατά παραπομπή ιστοσελίδα. Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ δε μπορεί να εγγυηθεί και δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιατάραχτη ή ασφαλή πρόσβαση στα Site της.

Σε καμία περίπτωση η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ και κανένα από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και εκπροσώπους της δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια, απαίτηση, ζημιά ή οποιαδήποτε παρεμπίπτουσα, έμμεση παρεπόμενη ζημία οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των διαφυγόντων κερδών ή των εξόδων αντικατάστασης), που βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή αλλού στο νόμο, η οποία προκαλείται από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με: (i) οποιαδήποτε χρήση του Site της ή κάποιας κατά παραπομπή ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτών, (ii) οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της χρήσης ή αδυναμία χρήσης οποιουδήποτε τμήματος του Site της ή κατά παραπομπής ιστοσελίδας), (iii) την ενέργεια ή παράλειψη υποχρεώσεως, ακόμα κι αν η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ ήταν εν γνώσει της πιθανότητας να προκληθούν οι ζημιές αυτές.

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ είναι μεσολαβητής και μόνο των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες μέσω του Site της, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των τεχνικών ή νομικών υπηρεσιών. Κάθε απαίτηση για παράβαση ή υπερημερία σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Site της περιορίζεται στις απαιτήσεις κατά των ιδίων των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ και τα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι και εκπρόσωποί της με το παρόν αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη βασιζόμενη σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική εκ του νόμου ευθύνη ή άλλη συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ευθύνης για άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, παρεπόμενη, έμμεση ζημιά σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον πάροχο ή τους προμηθευτές μέσω του Site της, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ευθύνης για πράξη, σφάλμα, παράλειψη, ζημιά, απώλεια, καθυστέρηση ή αντικανονικότητα που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του παρόχου ή προμηθευτή αυτού.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σαν επιχείρηση με κύριο αντικείμενο τη διοργάνωση εκθέσεων επεξεργαζόμαστε πλήθος προσωπικών δεδομένων αναγκαίων για την διεκπεραίωση του σκοπού μας, σύμφωνα με το Νόμο. Φροντίζουμε πάντα να ακολουθούμε κανόνες χρηστής διαχείρισης αυτών των προσωπικών δεδομένων. Οι κανόνες τους οποίους πάντα ακολουθούμε και θα ακολουθούμε, είναι οι παρακάτω:

Συλλέγουμε τα στοιχεία τα οποία μας είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση του εταιρικού μας σκοπού και μόνον αυτά. Αποφεύγουμε τη συλλογή στοιχείων που δεν είναι απαραίτητα
Τα στοιχεία που συλλέγουμε τα επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και μόνον για αυτόν
Έχουμε ήδη δρομολογήσει την υπογραφή συμφωνητικού εμπιστευτικότητας μεταξύ του γραφείου μας και τρίτων οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία (προσωπικό, πάροχοι λογισμικού κλπ.)
Τα στοιχεία είναι σε ψηφιακή μορφή αποθηκευμένα στο server μας και σε φυσικό αρχείο στο γραφείο μας όπου φυλάσσονται επιμελώς. Το «back up» λαμβάνεται συχνότατα και φυλάσσεται επιμελώς.
Αν ο πελάτης το απαιτήσει άμεσα μπορούμε να του παραδώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και να παρέχουμε βεβαίωση διαγραφής των από το ψηφιακό αρχείο της ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ.
Συγκεκριμένα για το Site μας:

Στην ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη του Site μας. Στο κείμενο που ακολουθεί εκτίθεται με απλά λόγια, αλλά και με σαφήνεια, πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν (εφεξής: «Δήλωση») προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς:

Γενικά:

  1. Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ. Δύνασθε να συμμετέχετε οικειοθελώς, και είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για σωστή λειτουργία της.
  2. Στα πλαίσια της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των μελών της και συνδρομητών της, η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται από τα Site της. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής σας ως Χρήστη και συνδρομητή στο Ενημερωτικό Δελτίο μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το παρακάτω προσωπικό δεδομένο:
    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  3. Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ συλλέγει μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, έτσι ώστε να σας εξυπηρετούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.
  4. Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ πραγματοποιεί κλήσεις με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει.

Ειδικότερα:
Α. Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε – για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.
Η αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου, ειδικότερα, προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας να δηλώσετε τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Site μας, συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί (α) η παροχή των υπηρεσιών που αιτείστε μέσω του Site μας, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους (π.χ. αποστολή ενημερωτικού δελτίου στο email σας, ενημερωτικές κλήσεις), (β) η καλύτερη πληροφόρησή σας και διευκόλυνση στις αναζητήσεις σας μέσω της καταχώρησης των προσωπικών σας προτιμήσεων στο προφίλ σας.

Β. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ μέσω του Site της, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της υπόλοιπης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας.
Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
Δικαίωμα για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
Γ. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με τρίτους εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω του Site της κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρίες που συνεργάζονται με αυτή ή/και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεστε. Με το να παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα Δήλωση αναφερθέντες σκοπούς.

Δ. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία του Site μας επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Πολιτική cookies

Η πολιτική αυτή εξηγεί το πώς η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ χρησιμοποιεί τα Cookies κατά την περιήγησή σας στο Site της. Την αποδοχή της Πολιτικής αυτής επιβεβαιώνετε πως έχετε αποδεχθεί και έχετε ενημερωθεί για την χρησιμοποίηση των Cookies μας στον browser που χρησιμοποιείτε.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), που περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στο διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα κάνουν την χρήση της ιστοσελίδας πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για εσάς. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε την συσκευή σας και να ενεργοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες που κάνουν την πλοήγησή σας πιο εύκολη και αποτελεσματική. Τα cookies σας βοηθούν ώστε να διατηρήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και μας βοηθούν να διαμορφώσουμε τις ιστοσελίδες μας σύμφωνα με αυτές.

Το Site μας χρησιμοποιούν επίσης cookies του Google Analytics και ενός υποσυνόλου, του Google Analytics Demographics & Interest Reporting για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων τα οποία δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη αλλά είναι ανώνυμα. Όλες οι δραστηριότητες του Site μας συμπίπτουν με τους όρους χρήσης του Google Analytics.

Μπορώ να μην δεχθώ την χρήση Cookies;

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας καθώς και να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα στον browser. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες πατώντας Βοήθεια στο menu του browser. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως απενεργοποιώντας τα cookies από τον browser σας, μπορεί να μην σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του Site μας και ορισμένες από τις λειτουργίες μπορεί να μην λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε καθώς βασίζουν την λειτουργία τους στα cookies.

Χρήση Cookies από τα Site μας

Στα Site μας χρησιμοποιούμε Cookies, μόνο για να καταγράφουμε τις περιοχές της ιστοσελίδας που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Δεν συγκεντρώνουμε, επεξεργαζόμαστε ή αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από την χρήση του. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για να λαμβάνουμε μη προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες μας και για να προσφέρουμε στους εγγεγραμμένους μας επισκέπτες την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη online εμπειρία. Με την περιήγηση στις ιστοσελίδες μας συγκεντρώνουμε απλές πληροφορίες αναγνώρισης και μετρήσεων, όπως για παράδειγμα το πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν συγκεκριμένα σημεία των ιστοσελίδων μας. Η χρήση των cookies δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση τον υπολογιστή σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας από την οποία επισκέπτεστε την σελίδα. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επαναληπτικό marketing στο διαδίκτυο.

Cookies Τρίτου Μέρους

Τα Cookies τρίτου μέρους δημιουργούνται στον browser σας από διαφορετικό site από το site στο οποίο περιηγείστε (σε αυτή την περίπτωση διαφορετικό από το Site μας).
Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε αυτό το τεχνολογικό πλαίσιο βάσει του νόμου (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα, έως ότου το εκάστοτε cookie λήξει ή το διαγράψετε.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mmars@romvos.gr.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Η πρόσβαση και χρήση των περιοχών του Site της ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ που προστατεύονται με κωδικό ή άλλως περιορίζεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες μόνο. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα που θα επιχειρήσουν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις περιοχές του Site μπορεί να διωχθούν νομικά.

Τα Site μπορεί να περιέχουν παραπομπές («links») προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση του χρήστη και όχι ως υιοθέτηση από την ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ ή των τρίτων προμηθευτών ή διανομέων της του περιεχομένου των άλλων αυτών ιστοσελίδων. Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ και οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων και δεν παρέχουν καμία εγγύηση σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο ή υλικό που βρίσκεται σε αυτές. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται με κίνδυνο των χρηστών.
Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ επιφυλάσσει για την ίδια το δικαίωμα να επιδιώξει όλες τις νόμιμες απαιτήσεις της για παράβαση των παρόντων Κανόνων και Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εμποδίσει την πρόσβαση από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις στo Site της.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει και να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ, των τρίτων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες μέσω του Site της και των στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων και εκπροσώπων της για κάθε ζημιά, νόμιμη αιτία ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εύλογων δικηγορικών και λογιστικών αμοιβών, που προκαλούνται από τους χρήστες ή για λογαριασμό τους πέραν από την ευθύνη που περιγράφεται στο παρόν ή από τρίτα πρόσωπα λόγω της χρήσεως αυτών των Site από τους χρήστες.

Η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ επιφυλάσσει για την ίδια το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες Κανόνες και Κανονισμούς και οι χρήστες θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται από οποιεσδήποτε αλλαγές στους Κανόνες και Κανονισμούς.

Οι χρήστες του Site της ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ συμφωνούν ότι υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και με το παρόν παραιτούνται από το δικαίωμα να επικαλεστούν τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της χώρας κατοικίας ή διαμονής τους. Οι χρήστες συναινούν και υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας για όλα τα θέματα και διαφωνίες που τυχόν θα σχετίζονται ή θα προκύψουν από τη χρήση από αυτούς του Site της ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ.

Όροι χρήσης για Mobile applications

Αν η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ συμμετέχει σε mobile applications, τότε ισχύουν οι παρακάτω όροι απορρήτου. Το απόρρητο των χρηστών μας είναι σημαντικό και γι’ αυτό δεν ζητάμε συγκεκριμένες πληροφορίες από κανένα χρήστη των εφαρμογών μας, όταν αυτοί επικοινωνούν με τις online εφαρμογές. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες μεταφέρονται από και προς τους online server μας είναι εντελώς ανώνυμες ή χρησιμοποιούν έναν τυχαίο κωδικό ο οποίος και χαρακτηρίζει ανώνυμα τον κάθε χρήστη. Αυτός ο τυχαίος κωδικός δημιουργείται μια φορά από την αρχική ενεργοποίηση της εφαρμογής και δεν καταχωρεί ή περιέχει καμία προσωπική πληροφορία για τον χρήστη. Σε κάποιες περιπτώσεις η εφαρμογή μας επικοινωνεί απευθείας με τους online servers μας για να αντλήσει επικαιροποιημένα δεδομένα για εμφάνιση μέσα από την εφαρμογή. Όταν αυτό συμβαίνει, δεν μεταφέρεται κανένα προσωπικό δεδομένο για τον χρήση ή για την χρήση που κάνει ο χρήστης μας στους servers μας.

Διαφημιστικά μηνύματα στα Mobile applications

Εάν υπάρχει η λειτουργικότητα για την εμφάνιση διαφημίσεων και είναι εγκατεστημένη σε εφαρμογές που συμμετέχει η ΡΟΜΒΟΣ ΙΚΕ, τότε στην περίπτωση που η εφαρμογή εμφανίσει διαφήμιση, βασικές πληροφορίες για την τοποθεσία και τη γλώσσα του χρήστη μεταφέρονται στο σύστημα διαχείρισης των διαφημιστικών banners ούτως ώστε να εμφανιστούν σχετικά διαφημιστικά. Σε μερικές περιπτώσεις η εφαρμογή μπορεί να ζητήσει την συγκατάθεση του χρήστη για να αντλήσει τις γεωγραφικές συντεταγμένες έτσι ώστε να εμφανίσει καλύτερο περιεχόμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ζητείται πάντα η συγκατάθεση του χρήστη. Στην παρούσα φάση οι εφαρμογές είναι χωρίς διαφημίσεις αλλά είναι πιθανόν να εισαχθεί αυτή τη δυνατότητα σε μετέπειτα στάδιο, όπου θα παρέχει στον χρήστη την ανάλογη ενημέρωση καθώς και τη δυνατότητα να απενεργοποίησης.